Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam

Regulamin/RODO

REGULAMIN NAJMU JACHTU

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu zawartej przez `mazurskieczartery.pl`. Wynajmujący jest jedynym i prawomocnym dysponentem jachtu będącego przedmiotem czarteru. 
 2. Najemcą może być osoba, która: ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty i ważny patent żeglarza jachtowego. 
 3. Wynajęty jacht nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty jacht także w przypadku udostępnienia go innej osobie. 
 4. Wynajętego jachtu nie wolno przemieszczać poza obszar Wielkich Jezior Mazurskich.
 5. Wynajętym jachtem zabrania się holowania innych jednostek, przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz palenia na nim  tytoniu.
 6. Opłata za wynajem pobierana jest w dniu odbioru jachtu wg stawki z Cennika obowiązującego w dniu podpisania umowy. Opłata jest pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki
 7. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu pobierana jest kaucja, której wysokość jest uzależniona od przedmiotu umowy. Kaucja podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy i bezszkodowym zdaniu przedmiotu umowy, lub stanowi odszkodowanie za zniszczenia (pogorszenie stanu) przedmiotu umowy, oraz uszkodzenia  innych jachtów powstałe z winy Najemcy. Jeżeli kaucja nie pokrywa w całość szkody, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodonego sprzętu.
 8. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie jachtu do 3 godziny ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenia odpłatności w wysokości 100 zł za każdą godzinę. 
 9. W wypadku opóźnienia w zwrocie jachtu ponad trzy godziny Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za każdą dobę zwłoki. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej. 
 10. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu i niezwrócenie jachtu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie jachtu i zgłoszone zostaje Policji. 
 11. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu wodnego (patent żeglarza jachtowego,dowód osobisty,umowę najmu jachtu).
 12. Żadna naprawa nie może być dokonywana bez wiedzy i zgody Właściciela. W razie awarii jachtu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować  zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi i ruchu wodnego , zabrania się kontynuowania dalszej żeglugi do czasu jej usunięcia. Armator zapewnia serwis na szlaku.
 13. Jeżeli uszkodzenie jachtu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku , Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, WOPR i powiadomienia Wynajmującego. 
 14. Jacht posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem m.in.:
  - umyślnego uszkodzenia jachtu, spowodowaniem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, z nieprawidłowego, nie zgodnego ze sztuką żeglarską  użytkowania jachtu.
  - uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych
  - uszkodzenia jachtu w razie przekroczenia przepisów o ruchu wodnym
  - szkody powstałej, gdy osobą prowadzącą jacht nie była osoba wymieniona w umowie najmu
  - w przypadku pozostawienia jachtu bez ochrony w miejscu nie strzeżonym.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia jachtu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia jachtu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

                                                                                                                     RODO
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, MazurskieCzartery Krzysztof Staskowiak, pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.
1. Co to jest RODO – skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
2. Kto to jest Administrator Danych – jest to Krzysztof Staśkowiak Ul. Zduńska 17, 95-100 Zgierz , e-mail: kontakt@mazurskieczartery.pl. w szczególności przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach realizacji umów cywilnoprawnych, oraz za zgodą osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie
5. Mogą Państwo skontaktować się z nim pod adresem e-mail: kontakt@mazurskieczartery.pl, w celu zapewnienia stosowania przepisów RODO.
6. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak – dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:
1) rachunkowość oraz ze względów podatkowych,
2) realizacji umów cywilnoprawnych,
3) korespondencji służbowej,
4) klientów i kontrahentów,
8. Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
9. Przewidywani Odbiorcy danych:
1) dostawcy usług prawnych i doradczych,
2) dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowe,
3) portale społecznościowe, z których MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak korzysta,
4) banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
5) inne podmioty, którymi MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych,
10. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej – MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak może w szczególnych sytuacjach przekazywać dane osobowe podmiotom, które wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Podmioty te przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Privacy Shield, m.in.:
1) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
2) Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA,
3) Twitter, Inc., 1355 Market Street Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
11. Czas przetwarzania danych osobowych – MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
12. Prawa osób, które są przetwarzane przez MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak – przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
13. Urząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.
14. Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych – MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak w szczególności przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie przepisów prawa. W nielicznych sytuacjach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dobrowolność.
15. Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu – MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.
ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Klient, Kontrahent (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.
3. MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z MazurskieCzartery Krzysztof Staśkowiak pod adresem e-mail: kontakt@mazurskieczartery.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
 

‹ powrót